معرفی

مشخصات فردی

پیمان شریفی

نام - نام خانوادگی : پیمان   شریفی

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی تولیدات گیاهی (گرایش زراعت)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهرکرد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اصلاح نباتات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اصلاح نباتات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 11

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384-12-01

پیمان شریفی
پیمان شریفی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^